optymalna produkcja i logistyka

Który rodzaj planowania

produkcji pasuje do Twojego

przedsiębiorstwa?

Szczegółowe planowanie jest stosowane do tworzenia codziennego harmonogramu produkcji w celu zagwarantowania optymalnego zagospodarowania zasobów oraz terminowych dostaw dla poszczególnych zamówień klientów. Oferujemy dwa główne rodzaje technologii planowania. Jedne są oparte na symulacji, drugie na optymalizacji. Obie te technologie pozwalają na:                określenie terminów realizacji zamówień z dużym wyprzedzeniem eksperymentowanie z dodatkowymi zapytaniami i zamówieniami uwzględnienie ograniczonego potencjału produkcyjnego podzielenie pracowników według kwalifikacji stosowanie matryc z czasami przezbrajania maszyn uwzględnienie alternatywnych zasobów czy pracowników stosowanie różnych modeli czasu pracy planowanie dodatkowych zasobów np. narzędzi stosowanie powiązanych materiałów i podzespołów (BoM) użycie kryteriów, jakości, specjalnych atrybutów itp. wizualizację wyników w konsoli graficznej z użyciem wykresów belkowych przedstawienie szczegółowych list wykorzystania dla każdego zasobu bezpośrednie połączenie z wieloma bazami danych i typami plików Pomimo wielu podobieństw oba typy planowania różnią się znacznie. Dlatego, aby je w pełni wykorzystać, należy poznać wyjątkowe korzyści płynące z ich zastosowania ale także ich ograniczenia (czytaj poniżej).

Więcej?

Jesteś zainteresowany? Chętnie udzielamy dalszych informacji. Chcesz podzielić się z nami swoim doświadczeniem na temat planowania produkcji?
Feinplanung optimierungsbasiert GANTTPLAN

Planowanie oparte na symulacji

Unikalne korzyści: oblicza prawdopodobieństwo realizacji zamówienia biorąc pod uwagę losowe zdarzenia występujące w produkcji przedstawia środowisko produkcyjne w sposób dynamiczny, uwzględniając awarie maszyn, losowe przerwy, choroby pracowników, opóźnienia dostaw, czy tez kolejki bierze pod uwagę dokładne ścieżki komunika- cyjne pracowników, kolizje, korki w ruchu używa lokalne reguły decyzyjne dla zamówień/zasobów/pracowników model symulacyjny wiernie odzwierciedla wszystkie systemy produkcyjne i powiązania między nimi animacja 3D umożliwia codzienne weryfikowanie poprawności operacji/planu zautomatyzowane eksperymenty poszukają najlepszego ustawienia produkcji

Planowanie oparte na optymalizacji

Unikalne korzyści: umożliwia terminowanie zamówień wstecz bez ograniczeń zamówienia produkcyjne mogą być ręcznie przydzielone do konkretnych zasobów poszukuje globalnie najlepszej kombinacji kroków produkcyjnych dla określonej funkcji celu (minimalne opóźnienie, koszt). Zamówienia są zaplanowane i indywidualnie terminowane, tak aby ich łączna wartość w optymalizacji uzyskała najlepszy wynik. gotowe interfejsy danych dla wielu standardowych aplikacji w środowisku produkcyjnym śledzenie produkcji w czasie rzeczywistym pozwala na wizualizację zakończonych operacji a także na ponowne automatyczne zaplanowanie produkcji w przypadku istotnych zaburzeń
Simio RPS Feinplanung

Wniosek

Planowanie szczegółowe oparte na symulacji pozwala na znacznie dokładniejsze określanie terminów produkcji i dostaw w warunkach produkcji zmieniającej się dynamicznie, aniżeli planowanie oparte na optymalizacji. Dzieje się tak dlatego ponieważ w modelu symulacyjnym możliwe jest dokładne odwzorowanie wszystkich rzeczywistych procesów losowych mających później wpływ na produkcję. W trakcie takiego planowania są więc już brane pod uwagę możliwe zmienne warunki produkcji. Za to plan powstały na bazie optymalizacji zostaje w przypadku wystąpienia jakichkolwiek opóźnień poważnie zachwiany. Z drugiej strony zadania produkcyjne są wprowadzane do symulacji według określonej listy startowej i wykonywane kolejno na podstawie zdefiniowanych reguł. W planowaniu na bazie optymalizacji jest przeciwnie, poszukiwany jest dowolny najlepszy układ poszczególnych zadań których wartość liczona na podstawie funkcji celu (np. łączny czas opóźnień czy kosztów) jest najniższa. Zatem planowanie szczegółowe oparte na optymalizacji jest preferowane dla stabilnych i dobrze przewidywalnych systemów produkcyjnych.

Porównaj sam

Pokażemy Ci na Twoim przykładzie, co konkretnie oznacza dla Ciebie każdy z tych dwóch rodzajów planowania szczegółowego. Dlatego prosimy o kontakt z nami.
Wady lub ograniczenia: brak globalnej optymalizacji procesów, decyzje podejmowane są lokalnie w punktach decyzyjnych na podstawie złożonych kryteriów wyboru ręczna kontrola zamówień i ich czasowe przydzielenie do zasobów jest utrudnione terminowanie zamówień wstecz jest dość uciążliwe narzędzie wyłącznie do planowania, aktualnie brak jest funkcji śledzenia produkcji; dane produkcyjne z MES, ERP i innych systemów są odczytane dopiero przy ponownym tworzeniu planu produkcyjnego
Wady lub ograniczenia: brak możliwości implementacji danych stochastycznych takich jak przedziały czasowe lub losowo zmienne koszty operacji awarie lub opóźnienia w produkcji często prowadzą do całkowitego zakłócenia aktualnego planu pracy; kolejne planowania produkcji prowadzą do opóźnień w realizacji zamówień czasy transportu i przemieszczania się pracowników/zasobów można oszacować jedynie w przybliżeniu W planowaniu trudno uwzględnić losowe przestoje, korki i kolizje
Przykład programu Czytaj dalej o Simio RPS
Przykład programu Czytaj dalej o GANTTPLAN
Vergleich zwischen Feinplanungen, Summe aller Verspätungen

Znaczenie stochastyki w produkcji

Przy pomocy modelu symulacyjnego porównaliśmy oba rodzaje planowania szczegółowego. W tym modelu przedstawiliśmy produkcję w sposób dynamiczny, występuje w nim szereg możliwych zakłóceń a czasy procesów produkcyjnych mogą podlegać zmianom. Planowanie oparte na symulacji bierze pod uwagę wszystkie zakłócenia i zmienne czasy procesów produkcyjnych. Planowanie oparte na optymalizacji przeciwnie, zakłócenia zostają wyłączone z planowania a zmienne czasy procesów produkcyjnych zostają uśrednione.   Przy pomocy obu tych typów planowania szczegółowego najpierw określiliśmy terminy realizacji zamówień. Następnie przeprowadziliśmy ponowną symulację tych procesów produkcyjnych na wzór rzeczywistej produkcji. Poniżej zamieszczamy diagram przedstawiający sumę opóźnień czasów realizacji zamówień względem czasów planowanej dostawy w godzinach. Na tym wykresie widać następujące linie:                                                     planowanie oparte na optymalizacji, linia brązowa, osiąga wartość okolo -1400 godzin, czyli zamówienia powinny być zrealizowane około 1400 godzin przed ich dostawą. planowanie oparte na symulacji, linia niebieska, sięga wartości około +1700 godzin, czyli zamówienia powinny zostać zrealizowane około 1700 godzin po ich terminie dostawy. linia zielona pokazuje rzeczywiste opóźnienia w produkcji, jej wartość wyznaczona jest na około +1000 godzin, przeciętnie zamówienia były więc bardzo opóźnione. Linia zielona, oznaczająca rzeczywisty przepływ w produkcji, leży znacznie bliżej linii niebieskiej odzwierciedlającej planowanie w oparciu o symulację.     
Formularz kontaktowy Formularz kontaktowy Produktionsplanung Software Optimierung

Zobacz także:

Feinplanung Software, Auftragsplanung mit Störeinflussen, simulationsbasiert PL EN
© 2015 Simulate First. All rights reserved.
DE